Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Les(sen): Door de ondernemer aangeboden dienst of activiteit. Bij deze dienst, activiteit of combinatie hiervan kan materiaal en/of personeel worden geleverd en/of ingehuurd om de dienst of activiteit te verwezenlijken.
 2. Arrangement: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
 3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van ons aangeboden buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
 4. Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
 5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
 6. Eéndaagse activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
 7. Meerdaagse activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;
 8. Eéndaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
 9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 10. Ondernemer: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt; Pepsports en/of de daaraan verbonden handels naam Lerenkitesurfen.
 11. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer of deelneemt aan een activiteit en/of arrangement van de ondernemer.
 12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
 13. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
 14. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
 15. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
 16. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit
 17. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit
 18. Offerte: Een offerte dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 19. Bestelling: Bij een bestelling wordt bedoeld dat de ondernemer het materiaal zal moeten bestellen bij derden. De contractant verplicht het bestelde materiaal af te nemen dan wel te betalen indien het bestelde materiaal niet meer te annuleren is bij derden waarbij de verplichting van betaling en/of afname wordt doorgegeven.
 20. Reserveren: Bij reserveren wordt bedoeld dat er sprake is van een opdracht en/of activiteit met daaraan verbonden moment van afname en/of afspraak op aangegeven datum
 21. Schriftelijk contact: Bij het schriftelijk contact bedoeld men zowel het daadwerkelijk versturen van e-mails en/of brieven. Er is geen andere vorm van schriftelijk contact wat bij ons van rechtswege geld. Er wordt ten alle tijden een schriftelijke bevestiging gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet geleverde schriftelijke contact wat niet aangekomen is door overmacht of niet functioneren van derden die ingehuurd zijn om het schriftelijk contact te verzorgen.
 22. Telefonisch contact: Al het telefonisch contact wordt bevestigd via een schriftelijke bevestiging aan de zijde van de ondernemer. Het niet lezen dan wel niet ontvangen van de informatie is niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
 23. Contactgegevens contractant: De daadwerkelijk meegegeven contactgegevens van de contractant is ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de contractant. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet juist aanleveren van contactgegevens met als gevolg de informatie, bestelling of order niet volledig of gedeeltelijk aankomt.
 24. Evenement: Door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

 

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met  de algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Afleverings-, leveringstermijnen en reserveringen

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
 2. Materiaal heeft een levertijd, afhankelijk van de voorraad bij de betreffende dealer, van maximaal 5 werkdagen. Er zal altijd gestreefd worden naar een zo snel mogelijk levering. Indien de levering niet eerder dan 5 dagen kan worden verwezenlijkt wordt de contractant op de hoogte gesteld en is derhalve ontbinding van de opdracht mogelijk.
 3. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken aan betreffende aangegeven huisadres op factuur, schriftelijke contact en/of offerte, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door contractant en bevestigd door ondernemer.
 4. Verzoekt een contractant om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen inclusief de daaraan verbonden leveringskosten.
 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
 7. Bij afname en/of inkoop van diensten is er sprake van directe levering zodra er sprake is van betaling dan wel reservering.
 8. Bij reservering van een les, activiteit of opdracht is men verplicht de reservering op de genoemde datum af te nemen. Indien deze niet tijdig wordt geannuleerd  dan zal de les, activiteit of opdracht volledig in rekening worden gebracht bij de contractant.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2. Indien de overeenkomst tot stand komt met meer dan 14 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250,- overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang worden voldaan.
 3. Indien de boeking tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de boeking is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische/internet overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
 4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nader ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de boeking te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst en reeds gemaakte kosten.
 5. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als een minimum 15% van het gevorderde bedrag.

 

Artikel 6: Annulering

 1. Wij raden u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekeringen en/of een reisverzekering af te sluiten.
 2. De contractant kan de overeenkomst voor een reis, trip of evenement alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.
 3. Bij annulering van de in lid 2 genoemde onderdelen door de contractant betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
 4. tot 14 dagen voor aanvang van de in: de aanbetaling, zijnde minimaal 10% van de arrangementsprijs;
 5. van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
 6. 7 tot 1 dag voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
 7. binnen 1 dag (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.
 2. Bij annulering van lessen en andere activiteiten die op basis van een reservering danwel betaling tot stand zijn gekomen zijn onderhevig aan een ander annuleringsvoorwaarde te weten;
 3. Bij minimaal 48 uur van te voren annulering wordt er door de ondernemer niets in rekening gebracht, mits de ondernemer schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de annulering.
 4. Bij minimaal 24 uur van te voren annulering maar niet eerder dan 48 uur wordt 50% van de te betalen of reeds betaalde activiteit en / of les in rekening gebracht.
 5. Bij minder dan 24 uur van te voren schriftelijke annulering. Word het volledige opeisbare bedrag in rekening gebracht
 6. Als er sprake is van overmacht aan de kant van de contractant is het belangrijk dat de ondernemer zo snel mogelijk hiervan op de hoogte wordt gebracht. De ondernemer is en blijft ten alle tijde gerechtigd de overmacht aan de zijde van contractant te negeren indien daarvoor gewichtige reden.
 7. Het is niet mogelijk bestelde artikelen via de shop te annuleren. Er is direct sprake van levering. Mocht het bestelde product niet voorradig zijn wordt de contractant direct op de hoogte gesteld.
 8. Alle bestellingen, activiteiten of diensten die onderhevig zijn aan voorwaarden van derden met betrekking tot levering, prijzen en andere zaken die betrekking hebben op de bestelling, activiteit of dienst kunnen worden doorgegeven aan de contractant.

 

Artikel 7: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting etc. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
 3. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
 4. Alcoholgebruik, drugsgebruik en/of medicatie die de reactiesnelheid verminderd voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden. Met uitzondering van activiteiten zoals bezoek aan bar of discotheek of in geval van verplichte medicatie voorgeschreven door dokter of apotheek. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden. De ondernemer is onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk indien er sprake is van alcoholgebruik, drugsgebruik of medicatie.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
 2. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de

activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden

indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf

en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

 1. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 2. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging

wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

 1. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit. Restitutie is niet mogelijk, door wijziging in verband met slecht weer, zoals onweer, storm of geen wind.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer- door een ander laten vervangen onder

de volgende voorwaarden:

 1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
 2. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, ziek personeel, weersomstandigheden en andere zaken waarin overmacht een aanzienlijke rol speelt. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn. Waarbij het aantal deelnemers vooraf wordt aangegeven.

4.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

5.Bij onvoldoende wind kunnen alternatieve programma’s van start gaan die alvorens overeenkomst worden vastgesteld met de contractant.

 

 

Artikel 12: Klachten

 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de dan geldende IKO-norm per gebeurtenis.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
 6. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. Alsmede in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma als basis om te water te gaan.
 7. Contractant heeft een minimale leeftijd van 9 jaar. De ondernemer gaat er per definitie vanuit dat minimaal één van de ouders/voogd op de hoogte is van deelname. Contractant is derhalve verplicht hier zorg voor te dragen.
 8. Contractant is op de hoogte dat er sprake is van deelname aan een activiteit met een aanzienlijk verhoogd risico dat vaak niet wordt gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Contractant dient indien gewenst zelf zorg te dragen voor de juiste verzekering.

 

Artikel 14: Minimale en maximale deelname

 1. Bij een minimale deelname wordt er vooraf kennis gegeven over het aantal deelnemers om de activiteit door te laten gaan.
 2. Het maximum aantal deelnemers wordt vooraf ter kennis gegeven en is afhankelijk van de soort activiteit.

 

Artikel 15: Huur, les, nieuwsbrief en social media

 1. Pepsports en haar instructeurs/personeel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade welke door de cursist of huurder is opgelopen of veroorzaakt tijdens les, verhuur of testperiode.
 2. Met het inschrijven voor een activiteit gaat u akkoord met het ontvangen van de Pepsports nieuwsbrief, e-mails en andere vorm van contact danwel marketing.
 3. De contractant wordt ten alle tijde de gelegenheid gesteld om uit te schrijven uit de betreffende marketing/nieuwsbrief.

 

Artikel 16: geldigheid van openstaande lessen cadeaubonnen en ander vouchers

 1. Alle ingekochte diensten hebben een afname termijn van maximaal 1 jaar tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de ondernemer.
 2. De ondernemer heeft het recht om aan de ingekochte activiteit, dienst, cadeaubon of andere vormen aangeboden door de ondernemer te koppelen aan een afnametermijn.
 3. Bij overschrijden van de in lid 1 genoemde afname of geldigheid houdt in dat de betreffende aankoop niet meer geldig is danwel niet meer opeisbaar is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd is dat de afname termijn wordt verlengd.
 4. Bij aankoop van vouchers van derden gekoppeld aan onze school geldt altijd de maximale overschrijding van 1 jaar tenzij uitdrukkelijk een kortere termijn staat aangegeven op de betreffende voucher.

 

Artikel 17: Foto’s en film

 1. De contractant dan wel deelnemer gaat er mee akkoord dat foto’s en film materiaal wat tijdens een activiteit wordt gemaakt door Pepsports en/of Lerenkitesurfen mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 18: Reclame en marketing

 1. Elke vorm van reclame, marketing en informatie die door de ondernemer wordt gepresenteerd, wordt altijd naar waarheid gepresenteerd. Wij proberen zoveel mogelijk zorg te dragen voor de juistheid hiervan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op foutieve informatie, drukfouten of andere onjuistheden. Alle druk- en typefouten op voorbehoud.

 

Artikel 19: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.